งานราชการอุบล งานราชการอุบลราชธานี งานราชการ สอบราชการ ราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบครูผู้ช่วย 2564 หางานราชการอุบล สอบงานราชการอุบล สอบงานราชการ พนักงานราชการ

งานราชการอุบล, งานราชการอุบลราชธานี

งานราชการอุบล เป็นเว็บไซต์แหล่งรวบรวมข่าวสารการรับสมัคร งานราชการ เปิดสอบราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบพนักงานราชการ สอบตำรวจ สอบทหาร พนักงานในมหาวิทยาลัย อาจารย์ และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ หน่วยงานราชการ ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง หากท่านไม่อยากพลาดโอกาสในการสมัครงานราชการ 2565 ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้จากเว็บไซต์ www.chakkaphong.com หรือเพจ Facebook : งานราชการอุบล ซึ่งทีมงานแอดมินของเราจะอัปเดตข่าวสารการรับสมัครตลอดเวลาครับ

งานราชการอุบล งานราชการอุบลราชธานี งานราชการ สอบงานราชการอุบล
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 12 อัตรา นักจิตวิทยา เจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยทันตแพทย์ พนักงานขับรถยนต์ พนักงานช่วยการพยาบาล และพนักงานบริการ

     ด้วยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอํานาจเจริญ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้าง เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข การสรรหาและเลือกสรรรวมทั้งแบบสัญญาจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๖ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวง สาธารณสุข เรื่อง การกําหนดประเภท ตําแหน่ง ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มและการจัดทํากรอบ อัตรากําลังพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวง สาธารณสุขทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ ๑. ชื่อตําแหน่ง กลุ่มตามลักษณะงาน และรายละเอียดการจ้างงาน 

๑.๑ ตําแหน่งนักจิตวิทยา จํานวน ๑ อัตรา
- ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา หรือ ทางจิตวิทยาคลินิก 
อัตราค่าจ้าง ๑๕,๙๖๐ บาท

๑.๒ ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน ๒ อัตรา
- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาขาวิชาทางบัญชี บริหารธุรกิจ พาณิชยการ เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง 
อัตราค่าจ้าง ๑๐,๒๐๐ บาท

๑.๓ ตําแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ จํานวน ๔ อัตรา
๑ ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ต่อจาก มัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือ 
๒. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ และมีความรู้ ความสามารถเหมาะสมและ มีความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านทันตกรรมมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี โดยมีหน่วยงาน ของรัฐหรือหน่วยงานที่ผู้สมัครปฏิบัติงาน เป็นผู้ออกใบรับรองการปฏิบัติงานด้านผู้ช่วยทันตแพทย์หรือด้านทันตกรรม 
อัตราค่าจ้าง ๘,๓๐๐ บาท (วุฒิประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์) 
                ๗,๕๙๐ บาท (วุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ และเคยปฏิบัติงานด้านผู้ช่วยทันตแพทย์หรือด้านทันตกรรมมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี) 

๑.๔ ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จํานวน ๑ อัตรา
๑. เป็นเพศชายอายุไม่ต่ํากว่า ๒๕ ปี (ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น) 
๒. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือ สาขาวิชาช่างยนต์ และต้องมีประสบการณ์เกี่ยวกับการขับรถยนต์มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี 
๓. ต้องมีใบอนุญาตขับรถชนิดรถยนต์สาธารณะ (ที่ยังไม่หมดอายุ) ตามที่กฎหมายกําหนด 
อัตราค่าจ้าง ๑๐,๒๐๐ บาท

๑.๕ ตําแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล จํานวน ๑ อัตรา
- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ และมีความรู้ความสามารถและความ ชํานาญงานในหน้าที่ 
อัตราค่าจ้าง ๗,๕๙๐ บาท

๑.๖ ตําแหน่งพนักงานบริการ จํานวน ๓ อัตรา
- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ และมีความรู้ความสามารถและความ ชํานาญงานในหน้าที่
อัตราค่าจ้าง ๗,๕๙๐ บาท

๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป 
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปี
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟันเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
(๕) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เพราะกระทําความผิดทาง อาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
(๘) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
(๙) คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่ส่วนราชการกําหนดไว้ในประกาศสรรหาและ เลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ทั้งนี้ ต้องเป็นไปเพื่อความจําเป็นหรือ เหมาะสมกับภารกิจของส่วนราชการนั้น (ถ้ามี) 
     หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วน ราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วน ท้องถิ่น และจะต้องนําใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค (พ.ศ. ๒๕๕๓) มายื่นด้วย 

๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
     ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะงาน ที่ต้องปฏิบัติและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง แนบท้ายประกาศนี้

๓. การรับสมัคร 
๓.๑ วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร 
     ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงาน สาธารณสุขจังหวัดอํานาจเจริญ ตั้งแต่วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ในวัน และ เวลาราชการ 
๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
(๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด ๑.๕ X ๒ นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จํานวน ๓ รูป 
(๒) สําเนาแสดงผลการศึกษา ตัวอย่างเช่น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระเบียนผลการเรียน หรือ สําเนาปริญญาบัตรและระเบียนผลการเรียน (Transcript) ฉบับภาษาไทย (หากเรียนหลักสูตรต่อเนื่อง ให้แนบมาพร้อมนี้) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหน่งที่สมัคร จํานวนอย่างละ ๒ ฉบับ โดยจะต้องสําเร็จ การศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร 
ในกรณีที่ไม่สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นําหนังสือรับรองคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ ภายในกําหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้ 
(๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน จํานวนอย่างละ ๑ ฉบับ 
(๔) สําเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ - นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) สําเนาเอกสาร สด.๘ หรือ สด.๔๓ (เพศชาย) อย่างละ ๑ ฉบับ 
(๕) หนังสือรับรองการผ่านงาน จํานวน ๑ ฉบับ (สําหรับตําแหน่งใดที่กําหนดให้ใช้ประสบการณ์ แทนคุณวุฒิ ซึ่งเป็นไปตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง) 
ทั้งนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกต้องและลงชื่อกํากับไว้ด้วย 
๓.๓ ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าสมัครสอบ จํานวน ๒๐๐ บาท เมื่อสมัครสอบแล้วค่าสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ ตําแหน่ง แต่ทั้งนี้จะต้องดําเนินการขอคืนก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ 

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะและกําหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมิน 
     สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอํานาจเจริญ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอํานาจเจริญ หรือทางเว็บไซต์ www.amno.moph.go.th 

ติดตามข่าวสาร

          งานราชการอุบล เป็นเว็บไซต์แหล่งรวบรวมข่าวสารการรับสมัคร งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบตำรวจ สอบทหาร สอบพนักงานราชการ สอบพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สอบพนักงานในมหาวิทยาลัย / อาจารย์ และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ หน่วยงานราชการ ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง #งานราชการอุบล

          หากท่านไม่อยากพลาดโอกาสในการสมัครงานราชการ 2564 ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้จากเว็บไซต์ www.chakkaphong.com หรือเพจ Facebook : งานราชการอุบล ซึ่งทีมงานแอดมินของเราจะอัปเดตข่าวสารการรับสมัครตลอดเวลาครับ

ไฟล์รับสมัคร : ดาวน์โหลด

วันที่ประกาศข่าว : 24/01/2022 12:52
เข้าชม : 2804 ครั้ง