งานราชการอุบล งานราชการอุบลราชธานี งานราชการ สอบราชการ ราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบครูผู้ช่วย 2564 หางานราชการอุบล สอบงานราชการอุบล สอบงานราชการ พนักงานราชการ

งานราชการอุบล, งานราชการอุบลราชธานี

งานราชการอุบล เป็นเว็บไซต์แหล่งรวบรวมข่าวสารการรับสมัคร งานราชการ เปิดสอบราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบพนักงานราชการ สอบตำรวจ สอบทหาร พนักงานในมหาวิทยาลัย อาจารย์ และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ หน่วยงานราชการ ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง หากท่านไม่อยากพลาดโอกาสในการสมัครงานราชการ 2565 ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้จากเว็บไซต์ www.chakkaphong.com หรือเพจ Facebook : งานราชการอุบล ซึ่งทีมงานแอดมินของเราจะอัปเดตข่าวสารการรับสมัครตลอดเวลาครับ

งานราชการอุบล งานราชการอุบลราชธานี งานราชการ สอบงานราชการอุบล
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ

ด้วย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัคร สอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (จ้างด้วยเงิน งบประมาณรายได้) จํานวน ๑ อัตรา สังกัดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ สาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ มาตรา ๒๑ และมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย อุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ ประกอบกับข้อ ๔ และข้อ ๑๔ แห่งประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแข่งขันหรือคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัคร สอบแข่งขัน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตําแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (จ้างด้วยเงิน งบประมาณรายได้) จํานวน ๑ อัตรา


๑. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขัน 
๑.๑ คุณสมบัติทั่วไปและลักษณะต้องห้ามทั่วไป 
(๑) คุณสมบัติทั่วไป 
๑) อายุไม่ต่ํากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๖๐ ปี 
๒) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

(๒) ลักษณะต้องห้าม 
๑) เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการบริหารหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมืองหรือ เป็นข้าราชการการเมืองหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
๒) เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟันเฟือนไม่สมประกอบ เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ ความสามารถ 
๓) เป็นโรคที่กําหนดในกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยโรคที่มีลักษณะต้องห้ามเป็นข้าราชการ พลเรือนใน สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่ประกาศเพิ่มเติม 
๔) เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งให้พักงาน พักราชการ หรือสั่งให้ออกจากราชการ ไว้ก่อน หรือสั่ง ให้หยุดงานเป็นการชั่วคราว 
๕) เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี ๖) เป็นบุคคลล้มละลาย 
๗) เคยต้องคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เพราะกระทําผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับ ความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
๘) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่น  
๙) เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของ รัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่น 

๑.๒ คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 
๑. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ทางรังสีเทคนิค
๒. ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค 

๓. อัตราเงินเดือน 
อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ ๒๑,๐๐๐ บาท


๔. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๒๗ มกราคม – ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ตามขั้นตอน ดังนี้ 
๔.๑ เข้าเว็บไซต์ http://workload.cmp.ubu.ac.th/HRCMP แล้วเลือกเมนูสมัครงานออนไลน์
๔.๒ กรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่กําหนด พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร 
๔.๓ ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จํานวน ๕๐ บาท ให้ผู้สมัครโอนค่าธรรมเนียมการสมัครสอบเข้า บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ประเภทเดินสะพัด ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ การสาธารณสุข)” เลขที่บัญชี ๔๖๙-๓-๐๐๑๓๓-๒ แล้วแนบเอกสารหลักฐานการโอนเงินในขั้นตอนการกรอกใบ สมัคร โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
๔.๔ ผู้สมัครที่กรอกใบสมัครและชําระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว จะได้รับเลขประจําตัว สอบ ซึ่งจะกําหนดเลขประจําตัวสอบตามลําดับที่ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องของการสมัครแล้ว โดยจะ ประกาศให้ทราบอีกครั้งในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันฯ 
๔.๕ ผู้สมัครสอบฯ เข้าเว็บไซต์ฯ เพื่อตรวจสอบสถานะการสมัคร และพิมพ์บัตรประจําตัวสอบสําหรับ ใช้ในการเข้าสอบได้หลังจากวันสมัครประมาณ ๒ วันทําการ 
หมายเหตุ : เจ้าหน้าที่จะแจกใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบในวันที่สอบ ผู้สมัครที่เอกสาร ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องตรงตามประกาศฯ จะไม่มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน

     การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 
จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขัน วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ทางเว็บไซต์ http://cmp.ubu.ac.th เมนู ข่าวรับสมัครงานและ http://www.ubu.ac.th เมนู สมัครงาน 

ติดตามข่าวสาร

          งานราชการอุบล เป็นเว็บไซต์แหล่งรวบรวมข่าวสารการรับสมัคร งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบตำรวจ สอบทหาร สอบพนักงานราชการ สอบพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สอบพนักงานในมหาวิทยาลัย / อาจารย์ และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ หน่วยงานราชการ ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง #งานราชการอุบล

          หากท่านไม่อยากพลาดโอกาสในการสมัครงานราชการ 2564 ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้จากเว็บไซต์ www.chakkaphong.com หรือเพจ Facebook : งานราชการอุบล ซึ่งทีมงานแอดมินของเราจะอัปเดตข่าวสารการรับสมัครตลอดเวลาครับ

ไฟล์รับสมัคร : ดาวน์โหลด

วันที่ประกาศข่าว : 24/01/2022 11:14
เข้าชม : 297 ครั้ง