งานราชการอุบล งานราชการอุบลราชธานี งานราชการ สอบราชการ ราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบครูผู้ช่วย 2564 หางานราชการอุบล สอบงานราชการอุบล สอบงานราชการ พนักงานราชการ

งานราชการอุบล, งานราชการอุบลราชธานี

งานราชการอุบล เป็นเว็บไซต์แหล่งรวบรวมข่าวสารการรับสมัคร งานราชการ เปิดสอบราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบพนักงานราชการ สอบตำรวจ สอบทหาร พนักงานในมหาวิทยาลัย อาจารย์ และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ หน่วยงานราชการ ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง หากท่านไม่อยากพลาดโอกาสในการสมัครงานราชการ 2565 ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้จากเว็บไซต์ www.chakkaphong.com หรือเพจ Facebook : งานราชการอุบล ซึ่งทีมงานแอดมินของเราจะอัปเดตข่าวสารการรับสมัครตลอดเวลาครับ

งานราชการอุบล งานราชการอุบลราชธานี งานราชการ สอบงานราชการอุบล
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างรายคาบ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 10-21 มกราคม 2565

ด้วย โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ ด้วยเงินบํารุง ฉะนั้นอาศัยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การจ่ายเงินบํารุงเพื่อเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวหรือลูกจ้างรายคาบ ของหน่วยงานบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๔๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกใน ตําแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จํานวน ๑ อัตรา รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
๑. ตําแหน่งที่รับสมัคร อัตราเงินเดือน และรายละเอียดการจ้างงาน 
๑.๑ ตําแหน่งที่รับสมัคร 
- ตําแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
จํานวน ๑ อัตรา
๑.๒ อัตราเงินเดือน 
ปรากฏดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
๑.๓ รายละเอียดการจ้างงาน 
ปรากฏดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการเลือกสรร 
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป 
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๔) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือไร้ความสามารถ หรือจิตฟันเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
(๕) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ ในพรรคการเมือง 
(๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเพราะกระทําความผิด ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
(๘) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของ หน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
หมายเหตุ : ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้าง ของราชการส่วนท้องถิ่น 

๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
ปรากฏดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

๓. การรับสมัคร 
๓.๑ การรับสมัครโดยทางไปรษณีย์ ผู้สมัครต้องดําเนินการดังนี้ 
๓.๑.๑ กรอกข้อความในใบสมัครด้วยลายมือของตนเองให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้ง ติดรูปถ่ายขนาด ๓ x ๔ เซนติเมตร หรือขนาด ๑.๕ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) และลงลายมือชื่อ ลายเซ็น)ในใบสมัคร 
๓.๑.๒ หลักฐานที่ต้องส่งพร้อมใบสมัคร 
(๑) สําเนาวุฒิการศึกษาใบประกาศนียบัตรที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับ ตําแหน่งที่สมัครและสําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) จํานวนอย่างละ ๑ ฉบับ โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ 
ในกรณีที่ไม่สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นําหนังสือรับรอง คุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา และวันที่ได้รับอนุมัติให้สําเร็จการศึกษาซึ่งจะต้อง อยู่ภายในวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้ 
(๒) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน จํานวนอย่างละ ๑ ฉบับ 
(๓) สําเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ - นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) จํานวนอย่างละ ๑ ฉบับ 
(๔) ใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยสถานพยาบาลของรัฐ (ฉบับจริง) ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) จํานวน ๑ ฉบับ 
(๕) หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) 
(๖) สําเนาหลักฐานระบุว่าเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร สําหรับเพศชาย จํานวน ๑ ฉบับ โดยส่งใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานทางไปรษณีย์ไทยด่วนพิเศษ (EMS) เท่านั้น ไปยังงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ๔๐๕ ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ๓๔๐๐๐ ตั้งแต่วันที่ ๑๐-๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ วงเล็บมุมซองสมัครงานตําแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ และจะถือวันที่ที่ทําการ ไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับจดหมายของผู้สมัคร เอกสารที่ส่งภายหลังปิดรับสมัครหรือเอกสารหลักฐาน ไม่ครบถ้วนจะไม่ได้รับการพิจารณา ไม่ว่ากรณีใดๆ 
๓.๒ เงื่อนไขในการรับสมัคร 
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตําแหน่งที่สมัคร อันมีผลทําให้ ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์สมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการเข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้ เป็นอันยกเลิกหรือโมฆะสําหรับผู้นั้น 

๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และกําหนดวัน เวลา สถานที่สอบ 
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และกําหนดวัน เวลา สถานที่สอบใน วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๑๕ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ งานทรัพยากรบุคคล ชั้น ๖ อาคาร อํานวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี และทางเว็บไซต์ www.uboncancer.go.th หรือสอบถามได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๔๕๓๑-๔๖๗๒ ในวันและเวลาราชการ 

ติดตามข่าวสาร

          งานราชการอุบล เป็นเว็บไซต์แหล่งรวบรวมข่าวสารการรับสมัคร งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบตำรวจ สอบทหาร สอบพนักงานราชการ สอบพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สอบพนักงานในมหาวิทยาลัย / อาจารย์ และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ หน่วยงานราชการ ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง #งานราชการอุบล

          หากท่านไม่อยากพลาดโอกาสในการสมัครงานราชการ 2564 ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้จากเว็บไซต์ www.chakkaphong.com หรือเพจ Facebook : งานราชการอุบล ซึ่งทีมงานแอดมินของเราจะอัปเดตข่าวสารการรับสมัครตลอดเวลาครับ

ไฟล์รับสมัคร : ดาวน์โหลด

วันที่ประกาศข่าว : 12/01/2022 11:58
เข้าชม : 1050 ครั้ง