งานราชการอุบล งานราชการอุบลราชธานี งานราชการ สอบราชการ ราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบครูผู้ช่วย 2564 หางานราชการอุบล สอบงานราชการอุบล สอบงานราชการ พนักงานราชการ

งานราชการอุบล, งานราชการอุบลราชธานี

งานราชการอุบล เป็นเว็บไซต์แหล่งรวบรวมข่าวสารการรับสมัคร งานราชการ เปิดสอบราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบพนักงานราชการ สอบตำรวจ สอบทหาร พนักงานในมหาวิทยาลัย อาจารย์ และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ หน่วยงานราชการ ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง หากท่านไม่อยากพลาดโอกาสในการสมัครงานราชการ 2565 ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้จากเว็บไซต์ www.chakkaphong.com หรือเพจ Facebook : งานราชการอุบล ซึ่งทีมงานแอดมินของเราจะอัปเดตข่าวสารการรับสมัครตลอดเวลาครับ

งานราชการอุบล งานราชการอุบลราชธานี งานราชการ สอบงานราชการอุบล
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 อัตรา (รับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา)

ตำแหน่ง พนักงานบริหารงานทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป) จำนวน ๒ อัตรา
อัตราเงินเดือน ๑๘,๐๐๐ บาท

๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้สมัคร
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งครบทุกข้อ ดังต่อไปนี้
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
๒.๑.๑ มีสัญชาติไทย ๒.๑.๒ มีอายุไม่ต่ํากว่า ๑๘ ปี (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร) ๒.๑.๓ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๑.๔ ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ จิตฟันเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
๒.๑.๕ ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน พรรคการเมือง
๒.๑.๖ ไม่เป็นผู้ต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเพราะกระทํา ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๒.๑.๗ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ทําสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือ ลูกจ้างส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้าง ของส่วนราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนําใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน และแสดงว่าไม่ เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ.ว่าด้วยโรค (พ.ศ. ๒๕๕๓) มายื่นด้วย

๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
๒.๒.๑ ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรอง แล้วในทุกสาขาวิชา

๓. การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กําหนดไว้ในประกาศนี้ ให้ยื่นใบสมัครด้วย ตนเอง ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยสมัครได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑๘ - ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ (เฉพาะวันและเวลาราชการ) ภาคเช้าตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. และภาคบ่าย เวลา ๑๓.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ของแต่ละวันรับสมัครดังกล่าว โดยผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบ จํานวนเงิน ๓๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน)

๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
๓.๒.๑ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด ๑๑๑.๕ นิ้ว โดยถ่ายไว้ ไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร) จํานวน ๓ รูป (ใช้ติดใบสมัคร ๑ รูป และใบตอบรับการ สมัคร ๒ รูป) 
๓.๒.๒ สําเนาปริญญาบัตร และสําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) เฉพาะภาษาไทยเท่านั้น ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครโดยต้อ สําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจภายในวันเปิดรับสมัครรอย่างละ ๒ ฉบับ
ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรชั้นปริญญาบัตร ของสถานศึกษา ใดนั้นจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาภายในวันที่ปิดรับสมัครเท่านั้น
๓.๒.๓ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ
๓.๒.๔ สําเนาทะเบียนบ้านจํานวน ๑ ฉบับ
๓.๒.๕ สําเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสําคัญการสมรส(เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล(ในกรณีที่ชื่อและนามสกุลในหลักฐานเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน) ใบสําคัญทาง ทหาร (ใบสด.๔ ใบสด.๙ และใบสด.๔๓) (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) เป็นต้น จํานวนอย่างละ ๑ ฉบับ

ติดตามข่าวสาร

          งานราชการอุบล เป็นเว็บไซต์แหล่งรวบรวมข่าวสารการรับสมัคร งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบตำรวจ สอบทหาร สอบพนักงานราชการ สอบพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สอบพนักงานในมหาวิทยาลัย / อาจารย์ และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ หน่วยงานราชการ ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง #งานราชการอุบล

          หากท่านไม่อยากพลาดโอกาสในการสมัครงานราชการ 2564 ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้จากเว็บไซต์ www.chakkaphong.com หรือเพจ Facebook : งานราชการอุบล ซึ่งทีมงานแอดมินของเราจะอัปเดตข่าวสารการรับสมัครตลอดเวลาครับ

 

ไฟล์รับสมัคร : ดาวน์โหลด

วันที่ประกาศข่าว : 10/01/2022 17:07
เข้าชม : 2452 ครั้ง