งานราชการอุบล งานราชการอุบลราชธานี งานราชการ สอบราชการ ราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบครูผู้ช่วย 2564 หางานราชการอุบล สอบงานราชการอุบล สอบงานราชการ พนักงานราชการ

งานราชการอุบล, งานราชการอุบลราชธานี

งานราชการอุบล เป็นเว็บไซต์แหล่งรวบรวมข่าวสารการรับสมัคร งานราชการ เปิดสอบราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบพนักงานราชการ สอบตำรวจ สอบทหาร พนักงานในมหาวิทยาลัย อาจารย์ และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ หน่วยงานราชการ ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง หากท่านไม่อยากพลาดโอกาสในการสมัครงานราชการ 2565 ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้จากเว็บไซต์ www.chakkaphong.com หรือเพจ Facebook : งานราชการอุบล ซึ่งทีมงานแอดมินของเราจะอัปเดตข่าวสารการรับสมัครตลอดเวลาครับ

งานราชการอุบล งานราชการอุบลราชธานี งานราชการ สอบงานราชการอุบล
โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 6 อัตรา

๑. ชื่อตําแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน 
ตําแหน่งที่จะจ้าง ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้ที่มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและ เลือกสรร 
คุณสมบัติทั่วไป 
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่า ๑๘ ปี
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๔) ไม่เป็นผู้ที่มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟัน เพื่อนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
(๕) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน พรรคการเมือง 
(๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เพราะกระทําความผิด ทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องใน ศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ 
(๘) วุฒิการศึกษา จบหลักสูตรปริญญาตรี ตามแนบท้ายประกาศนี้ (๔) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่ทําสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือ ลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือลูกจ้างของ ราชการส่วนท้องถิ่น 

๓. การรับสมัคร 
๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรให้ขอ และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี เลขที่ ๕ooหมู่ ๒๔ ตําบลขามใหญ่ อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ไม่เว้นวันหยุดราชการ

๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
(๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๖ เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) ขนาด ๑.๕ X ๑ นิ้ว จํานวน ๓ รูป 
(๒) สําเนาแสดงผลการศึกษา เช่น ปริญญาบัตร หรือระเบียนการแสดงผลการเรียนหรือ หนังสือรับรองของสถาบันอุดมศึกษาที่มีข้อความระบุว่า “ได้เรียนจบหลักสูตรแล้วอยู่ระหว่างรอการอนุมัติ” จํานวน ๑ ฉบับ โดยจะต้องสําเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติภายในวันที่เปิดรับสมัครวันสุดท้าย 
(๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน จํานวนอย่างละ ๑ ฉบับ 
(๔) สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ สกุล ในหลักฐานไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ 
(๕) หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จํานวน ๑ ฉบับ
(๖) ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน 
(๗) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ทั้งนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกต้องและลงชื่อกํากับด้วย 

๓.๓ เงื่อนไขในการรับสมัคร 
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียด ต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจาก ผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตําแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทําให้ผู้สมัคร สอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการเข้ารับการสรรหาและ เลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสําหรับผู้นั้น 

๔. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการ ประเมินสมรรถนะ 
โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตามประกาศโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 

๕. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะ รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบท้ายประกาศ 

๖. เกณฑ์การตัดสิน 
การตัดสินถือเป็นเด็ดขาด จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ ผู้ที่จะผ่านการเลือกสรร จะต้องได้คะแนนใน การประเมินตามหลักเกณฑ์แต่ละส่วน ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐ และรวมทั้ง ๒ ส่วน ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐ โดยเรียงลําดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลําดับ ในกรณีที่มีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้คะแนน รวมเท่ากัน ให้จัดเรียงลําดับที่จากคะแนนสอบดังนี้ 
     ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรที่ได้คะแนนส่วนที่ ๑ ความรู้และความสามารถ มากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ใน ลําดับที่สูงกว่า หากคะแนนส่วนที่ ๑ เท่ากันให้ผู้ได้คะแนนส่วนที่ ๒ มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า หากคะแนนส่วนที่ ๒ เท่ากันให้พิจารณาลําดับที่ก่อนหลังในการสมัคร 

๗. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ตามลําดับคะแนน ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ ณ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี โดยไม่มีการขึ้นบัญชี 

๘. การจัดทําสัญญาจ้างผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะต้องทําสัญญาตามวันและเวลาที่จะแจ้งให้ทราบต่อไป 

๙. สิทธิประโยชน์ เป็นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 
ตําแหน่งที่รับสมัคร พนักงานราชการทั่วไป กลุ่มบริหารทั่วไป ตําแหน่ง ครูผู้สอน ดังนี้
๑. วิชาเอก ภาษาไทย ๑ อัตรา
๒. วิชาเอก การศึกษาพิเศษ ๑ อัตรา
๓. วิชาเอก การเงินการบัญชี ๑ อัตรา
๔. วิชาเอก ศิลปะ ๑ อัตรา
๕. วิชาเอก เกษตร (พืช) ๑ อัตรา
๖. วิชาเอก เกษตร (สัตว์) ๑ อัตรา
สามารถใช้การ เทียบคุณวุฒิได้ 
 

ติดตามข่าวสาร

          งานราชการอุบล เป็นเว็บไซต์แหล่งรวบรวมข่าวสารการรับสมัคร งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบตำรวจ สอบทหาร สอบพนักงานราชการ สอบพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สอบพนักงานในมหาวิทยาลัย / อาจารย์ และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ หน่วยงานราชการ ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง #งานราชการอุบล

          หากท่านไม่อยากพลาดโอกาสในการสมัครงานราชการ 2564 ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้จากเว็บไซต์ www.chakkaphong.com หรือเพจ Facebook : งานราชการอุบล ซึ่งทีมงานแอดมินของเราจะอัปเดตข่าวสารการรับสมัครตลอดเวลาครับ

ไฟล์รับสมัคร : ดาวน์โหลด

วันที่ประกาศข่าว : 10/01/2022 14:38
เข้าชม : 1397 ครั้ง