งานราชการอุบล งานราชการอุบลราชธานี งานราชการ สอบราชการ ราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบครูผู้ช่วย 2564 หางานราชการอุบล สอบงานราชการอุบล สอบงานราชการ พนักงานราชการ

งานราชการอุบล, งานราชการอุบลราชธานี

งานราชการอุบล เป็นเว็บไซต์แหล่งรวบรวมข่าวสารการรับสมัคร งานราชการ เปิดสอบราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบพนักงานราชการ สอบตำรวจ สอบทหาร พนักงานในมหาวิทยาลัย อาจารย์ และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ หน่วยงานราชการ ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง หากท่านไม่อยากพลาดโอกาสในการสมัครงานราชการ 2565 ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้จากเว็บไซต์ www.chakkaphong.com หรือเพจ Facebook : งานราชการอุบล ซึ่งทีมงานแอดมินของเราจะอัปเดตข่าวสารการรับสมัครตลอดเวลาครับ

งานราชการอุบล งานราชการอุบลราชธานี งานราชการ สอบงานราชการอุบล
เทศบาลนครอุบลราชธานี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 34 อัตรา

ด้วยเทศบาลนครอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 19 ตำแหน่ง 34 อัตรา สังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยจะรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรตั้งแต่ วันที่ 17 – 25 มกราคม 2565 ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 19 และข้อ 20

     จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 และมาตรา 23 วรรคท้าย แห่งประกาศพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 19 และข้อ 20 
จึงประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปำงบประมาณ พ.ศ.2565 ดังนี้ 
1. ตำแหน่งพนักงานจ้างที่รับสมัคร 
1. ตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ 
 1.1 ผู้ช่วยนักจัดการงานเทศกิจ จำนวน 1 อัตรา 
 1.2 ผู้ช่วยสถาปนิก จำนวน 1 อัตรา 
 1.3 ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธF จำนวน 1 อัตรา 
 1.4 ผู้ช่วยนักโภชนาการ จำนวน 1 อัตรา 
 1.5 ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา 
 1.6 ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา 
 1.7 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา 
 1.8 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา 
 1.9 ผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา 
 1.10 ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา 
 1.11 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา 
 1.12 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสัตวบาล จำนวน 1 อัตรา 

2. ตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป 
 2.1 นักการ จำนวน 4 อัตรา 
 2.2 พนักงานเทศกิจ จำนวน 4 อัตรา 
 2.3 พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา 
 2.4 คนงาน จำนวน 4 อัตรา 
 2.5 คนสวน จำนวน 1 อัตรา 
 2.6 คนงานประจำรถขยะ จำนวน 5 อัตรา 
 2.7 ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) จำนวน 1 อัตรา 
 รวมทั้งสิ้น จำวน 34 อัตรา

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกสรร 
ผู้สมัครรับเลือกสรรต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้ 
คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปี
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงานเทศบาล 
 (5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ ในพรรคการเมือง 
 (6) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
 (7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 (8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
 (9) ไม(เป็นข้าราชการหรือลูกจเางของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี ตั้งแต(วันที่ 17 – 25 มกราคม 
2565 ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.30 – 16.30 น.) หรือสอบถามรายละเอียด ได่ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-4524-6060 ต่อ 164 

ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 
ผู้สมัครรับเลือกสรรต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัคร 100 บาท ค่าธรรมเนียมการสมัครจะไม่จ่ายคืนให้เมื่อได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกสรรแล้ว เว้นแต(มีการยกเลิกการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร
ครั้งนั้นทั้งหมด เนื่องจากมีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต จึงให้จ่ายคืนค่าธรรมเนียมสมัครเฉพาะผู้สมัครรับเลือกสรรที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตนั้นได้ 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกสรร 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกสรร ในวันที่ 31 มกราคม 2565 ณ เทศบาลนครอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี และเว็บไซต์เทศบาลนครอุบลราชธานี www.cityub.go.th 

วัน เวลา และสถานที่เข้ารับเลือกสรร 
เทศบาลนครอุบลราชธานี จะประกาศกำหนดวันเวลาและสถานที่สรรหา ในวันที่ 14 มกราคม 2565 เทศบาลนครอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี และเว็บไซต์เทศบาลนครอุบลราชธานี www.cityub.go.th

ติดตามข่าวสาร

          งานราชการอุบล เป็นเว็บไซต์แหล่งรวบรวมข่าวสารการรับสมัคร งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบตำรวจ สอบทหาร สอบพนักงานราชการ สอบพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สอบพนักงานในมหาวิทยาลัย / อาจารย์ และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ หน่วยงานราชการ ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง #งานราชการอุบล

          หากท่านไม่อยากพลาดโอกาสในการสมัครงานราชการ 2564 ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้จากเว็บไซต์ www.chakkaphong.com หรือเพจ Facebook : งานราชการอุบล ซึ่งทีมงานแอดมินของเราจะอัปเดตข่าวสารการรับสมัครตลอดเวลาครับ

ไฟล์รับสมัคร : ดาวน์โหลด

วันที่ประกาศข่าว : 07/01/2022 18:56
เข้าชม : 3785 ครั้ง