งานราชการอุบล งานราชการอุบลราชธานี งานราชการ สอบราชการ ราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบครูผู้ช่วย 2564 หางานราชการอุบล สอบงานราชการอุบล สอบงานราชการ พนักงานราชการ

งานราชการอุบล, งานราชการอุบลราชธานี

งานราชการอุบล เป็นเว็บไซต์แหล่งรวบรวมข่าวสารการรับสมัคร งานราชการ เปิดสอบราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบพนักงานราชการ สอบตำรวจ สอบทหาร พนักงานในมหาวิทยาลัย อาจารย์ และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ หน่วยงานราชการ ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง หากท่านไม่อยากพลาดโอกาสในการสมัครงานราชการ 2565 ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้จากเว็บไซต์ www.chakkaphong.com หรือเพจ Facebook : งานราชการอุบล ซึ่งทีมงานแอดมินของเราจะอัปเดตข่าวสารการรับสมัครตลอดเวลาครับ

งานราชการอุบล งานราชการอุบลราชธานี งานราชการ สอบงานราชการอุบล
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 16 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 13-19 มกราคม 2565 (ไม่ต้องผ่านภาค ก)

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
๑. กลุ่ม ตําแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง 
     โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ มีตําแหน่งว่าง ๑๑ ตําแหน่ง ๑๖ อัตรา

๑. ตําแหน่งเภสัชกร 
อัตราค่าตอบแทน ๒๒,๗๕๐ บาท
กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ จํานวน ๑ อัตรา
ได้รับปริญญาตรีสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ หลักสูตร 5 ปี และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาเภสัชกรรม ชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม

๒. ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
อัตราค่าตอบแทน ๑๙,๕๐๐ บาท
กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ จํานวน ๑ อัตรา
ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

๓. ตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
อัตราค่าตอบแทน ๑๘,๐๐๐ บาท
กลุ่มงานบริหารทั่วไป จํานวน ๑ อัตรา
ได้รับวุฒิปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกําหนดระยะเวลาการศึกษา ไม่น้อยกว่า ๔ ปี ต่อจากวุฒิ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง ๒ ปี ต่อจากอนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางเวชระเบียน

๔. ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
อัตราค่าตอบแทน ๑๘,๐๐๐ บาท
กลุ่มงานบริหารทั่วไป จํานวน ๑ อัตรา
ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการวางแผน สาขาวิชาสังคมศาสตร์ 

๕. ตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
อัตราค่าตอบแทน ๑๘,๐๐๐ บาท
กลุ่มงานบริหารทั่วไป จํานวน ๑ อัตรา
ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

๖. ตําแหน่งนักวิชาการเผยแพร่
อัตราค่าตอบแทน ๑๘,๐๐๐ บาท
กลุ่มงานบริหารทั่วไป จํานวน ๑ อัตรา
ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน สาขาวิชาวารสารศาสตร์ 

๗. ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
อัตราค่าตอบแทน ๑๘,๐๐๐ บาท
กลุ่มงานบริหารทั่วไป จํานวน ๑ อัตรา
ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

๘. ตําแหน่งนายช่างโยธา 
อัตราค่าตอบแทน ๑๓,๘๐๐ บาท
กลุ่มงานเทคนิค จํานวน ๑ อัตรา
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสํารวจ สาขาวิชาการก่อสร้าง หรือสาขาวิชา สถาปัตยกรรม 

๙. ตําแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
อัตราค่าตอบแทน ๑๓,๘๐๐ บาท
กลุ่มงานเทคนิค จํานวน ๑ อัตรา
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

๑๐. ตําแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
อัตราค่าตอบแทน ๑๐,๔๓๐ บาท
กลุ่มงานบริการ จํานวน ๖ อัตรา
ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ 

๑๑. ตําแหน่งพนักงานบริการ
อัตราค่าตอบแทน ๑๐,๔๓๐ บาท
กลุ่มงานบริการ จํานวน ๑ อัตรา 
ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ๑) 


๒. คุณสมบัติทั่วไป
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปี
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว 
(๕) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟันเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
(๖) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเพราะการกระทําความผิด ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน อื่นของรัฐ

 

การรับสมัคร 
๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑๓ – ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ 
(๑) ผู้สนใจจะสมัคร ให้ Download แบบฟอร์มใบสมัคร และบัตรประจําตัวสอบ ท้ายประกาศ ทางเว็บไซต์โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ www.prasri.go.th หัวข้อ ข่าวรับสมัครงาน 

ติดตามข่าวสาร

          งานราชการอุบล เป็นเว็บไซต์แหล่งรวบรวมข่าวสารการรับสมัคร งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบตำรวจ สอบทหาร สอบพนักงานราชการ สอบพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สอบพนักงานในมหาวิทยาลัย / อาจารย์ และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ หน่วยงานราชการ ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง #งานราชการอุบล

          หากท่านไม่อยากพลาดโอกาสในการสมัครงานราชการ 2564 ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้จากเว็บไซต์ www.chakkaphong.com หรือเพจ Facebook : งานราชการอุบล ซึ่งทีมงานแอดมินของเราจะอัปเดตข่าวสารการรับสมัครตลอดเวลาครับ

ไฟล์รับสมัคร : ดาวน์โหลด

วันที่ประกาศข่าว : 07/01/2022 13:06
เข้าชม : 2059 ครั้ง